algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen en definities
1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene offerte-, verkoop-, aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SV Interieurgroep bv.
1.2 SV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SV Interieurgroep bv en haar dochterondernemingen SV Interiorcontractors bv, SV Projectinrichters bv, SV Logistic services bv en SV Corporate facilities bv met vestigingen in Amstelveen, Bergschenhoek en Rotterdam.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij, zijnde de natuurlijke dan wel rechtspersoon die van SV koopt en / of aan wie SV diensten verleent uit hoofde van een tussen partijen gesloten mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst.
1.4 Voor zover in de offertes en / of opdrachtbevestigingen niet anders wordt bepaald, zijn op de leveringen en / of werken van SV onderstaande voorwaarden van toepassing al waren zij letterlijk in de offertes en / of opdrachtbevestigingen opgenomen.
1.5 Algemene voorwaarden van levering, aanneming, verkoop en dergelijke, alsmede bijzondere bedingen van de principaal en / of architect en / of hoofdaannemer zijn voor SV slechts bindend indien deze door SV uitdrukkelijk zijn overeengekomen en gelden dan alleen voor de overeenkomst waarvoor zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Lees verder